ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:57:31 21-05-2020
IS1756IR.030
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1814

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1814
София, 21 май 2020 г.

ОТНОСНО: приемане на пътна карта за експериментално дистанционно електронно гласуванеНа основание параграф 145, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.) Централната Избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема пътна карта за експериментално дистанционно електронно гласуване съгласно приложението, което е неразделна част от настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


АА/ЕЛ/ИС/