ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:38:01 18-02-2020
RM1835IR.017
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1761-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1761-МИ
София, 18 февруари2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали

Общинска избирателна комисия - Ардино, с писмо вх. номер МИ-15-114 от 10.02.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение номер 100 от 05.02.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали, Фикрет Рахим Топчи.
Към уведомлението са приложени следните документи: писмо с вх. номер 132/04.02.2020 г. на ОбС - Ардино; заявление на Фикрет Рахим Топчи за прекратяване на пълномощията му като кмет кметство Брезен; решение номер 100/05.02.2020 г. на ОИК - Ардино; решение номер 101/102.2020 г. на ОИК - Ардино протокол номер 22 от 05.02.2020 г. от заседание на ОИК - Ардино; протокол номер 23 от 13.02.2020 г. от заседание на ОИК - Ардино; таблица на населението по постоянен и настоящ адрес област Кърджали, община Ардино, към дата 15.12.2019 г.
Съгласно приложената таблица на населението по постоянен и настоящ адрес област Кърджали, община Ардино, към дата 15.12.2019 г., в кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали, има регистрирани 777 жители по постоянен адрес, поради което кметство Брезен отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.
Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия - Ардино, област Кърджали, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЕЧ/ЛТ

/РУМ/