ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:32:01 18-02-2020
MH1528IR.015
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1760-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1760-МИ
София, 18 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на "Институт за стратегии и анализи" ЕООД, собственик на електронното издание на сайта Epicenter.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс


Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт номер 12-МИ от 29 октомври 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева - председател на Централната избирателна комисия, против "Институт за стратегии и анализи" ЕООД, ЕИК 203683119, със седалище и адрес на управление: област София (столица), Столична община, гр. София 1000, район "Оборище", ул. "Мария Луиза" номер 2 - ЦУМ, ет. 6, представлявано от управителя Валерия В. Кръстева, ЕГН . . ., собственик на електронното издание на сайта Epicenter.bg, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:
АУАН номер 12-МИ от 29 октомври 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение номер 1571-МИ от 27 октомври 2019 г. на ЦИК против "Институт за стратегии и анализи" ЕООД, ЕИК 203683119, представлявано от Валерия В. Кръстева, за това, че на 27 октомври 2019 г. в 11:45 ч. на сайта на електронното издание на Epicenter.bg, негова собственост, е публикувана информация за наличие на резултати от социологически проучвания в изборния ден под заглавие "Във Варна Иван Портних отвява конкуренцията", "В Пловдив Здравко Димитров дръпна с 30%! Драматична битка за второто място", "Йорданка Фандъкова поведе убедително с 35% пред Мая Манолова, която има 30%", което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.
Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 ИК от страна на "Институт за стратегии и анализи" ЕООД, ЕИК 203683119, представлявано от Валерия В. Кръстева, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.
АУАН номер 12-МИ от 29 октомври 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В срока по чл. 44, ал. 1 ЗАНН в ЦИК е постъпило писмено възражение по АУАН номер 12-МИ от 29 октомври 2019 г. от Валерия В. Кръстева - собственик и издател на сайта Epicenter.bg. С възражението не са оспорени направените в АУАН номер 12-МИ от 29 октомври 2019 г. констатации. Изложените във възражението доводи не оборват констатираното в акта.
Установеното в АУАН номер 12-МИ от 29 октомври 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение номер 1571-МИ от 27 октомври 2019 г. на ЦИК, АУАН номер 12-МИ от 29 октомври 2019 г., препис-извлечение от протокол номер 152 от 27.10.2019 г. на ЦИК и подаден в ЦИК сигнал с вх. номер С-120-1/27.10.2019 г.
В съставения АУАН номер 12-МИ от 29 октомври 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване и нарушителя.
За установеното в АУАН номер 12-МИ от 29 октомври 2019 г. нарушение към 27 октомври 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 475, ал. 1 ИК, в който законов текст е предвидено, че за нарушение по чл. 205 ИК на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
След като ЦИК провери АУАН номер 12-МИ от 29 октомври 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от "Институт за стратегии и анализи" ЕООД, представлявано от Валерия В. Кръстева, нарушение по чл. 205, ал. 5 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства - нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че следва да се наложи минималният размер на имуществената санкция от 2000 (две хиляди) лв., предвидена в Изборния кодекс. Също така намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за "маловажен", доколкото същият не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност на деянието и дееца в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.
Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЛАГА на "Институт за стратегии и анализи" ЕООД, ЕИК . . ., със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район "Оборище", ул. "Мария Луиза" номер 2 - ЦУМ, ет. 6, представлявано от управителя Валерия В. Кръстева, ЕГН . . ., собственик на електронното издание на сайта Epicenter.bg, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.
Доброволното плащане на наложената имуществена санкция може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.
Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаЙГ/ЕЛ
/МХ/