ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:30:01 18-02-2020
PP1527IR.027
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1759-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1759-МИ
София, 18 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област
Постъпило е заявление в ЦИК с вх. номер МИ-15-115/1/ от 17.02.2020 г. от Виктория Кирилова Станкова за освобождаването й като член на ОИК - Костенец, Софийска област, по лични причини.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Костенец, Софийска област, Виктория Кирилова Станкова, ЕГН . . ., и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

СД/МБ


/ПП/