ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:26:01 18-02-2020
PP1522IR.026
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1758-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1758-МИ
София, 18 февруари 2020 г.


ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали

Общинска избирателна комисия - Момчилград, с писмо вх. номер МИ-15-131 от 12.02.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение номер 112 от 06.02.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали, Айхан Исмаил Осман.
Към уведомлението са приложени следните документи в оригинал: молба от Айхан Исмаил Осман за освобождаване от длъжност кмет на кметство с. Соколино; писмо от председателя на Общинския съвет в Момчилград до председателя на ОИК - Момчилград; протокол номер 18 от 06.02.2020 г. на ОИК - Момчилград; решение номер 112 от 06.02.2020 г. на ОИК - Момчилград.
Съгласно публикуваните данни от сайта на ГД "ГРАО" към 15.12.2019 г., таблица "Население", в кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали има регистрирани 1305 жители по постоянен адрес, поради което кметство Соколино отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.
Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия - Момчилград, област Кърджали, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/МБ

/ПП/