ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:35:31 13-02-2020
PP1732IR.019
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1756-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
НОМЕР 1756-МИ
София, 13 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: жалба от М. Х. М. срещу решение НОМЕР 174-МИ от 01.02.2020 г. на ОИК - Ветово, област Русе

В Централната избирателна комисия с вх. НОМЕР МИ-22-101 от 10.02.2020 г. е постъпила жалба от М. Х. М. срещу решение НОМЕР 174-МИ от 01.02.2020 г. на ОИК - Ветово, област Русе, с което комисията е взела решение да се представлява от адвокат по адм.д. НОМЕР 68/2020 и адм.д. НОМЕР 70/2020 г. по описа на Административен съд - Русе.
В жалбата и в допълнението към нея се иска Централната избирателна комисия да отмени решението на ОИК - Ветово, като незаконосъобразно по съображения, изложени в обстоятелствената част.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане поради следните съображения:
Решението на ОИК - Ветово, не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК, тъй като с него не се създават или засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации по смисъла на ПАРАГРАФ 1, т. 2 АПК. Решението има организационен характер, видно от съдържанието му, и има за предмет организиране на процесуалното представителство и защитата на комисията по две образувани дела пред Административен съд - Русе.
Общинската избирателна комисия - Ветово, при наличие на необходимото мнозинство от две трети от присъстващите при изискуемия кворум е приела решение, с което е упълномощила председателя на ОИК - Ветово, да сключи договор за правна помощ и упълномощи адвокат, който да представлява комисията по образувани две дела по описа на Административен съд - Русе. Оспореното решение не е от категорията решения, подлежащи на обжалване по реда на чл. 88 във връзка с чл. 58 ИК, поради което жалбата се явява недопустима, като подадена срещу акт, който не подлежи на оспорване, и следва да бъде оставена без разглеждане.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. Х. М. срещу решение НОМЕР 174-МИ от 01.02.2020 г. на ОИК - Ветово, област Русе.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

МБ/ЛТ

/ПП/