ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 14:41:01 13-02-2020
PP1438IR.006
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1754-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
НОМЕР 1754-МИ
София, 13 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Априлци, област Ловеч

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. НОМЕР МИ-10-10 от 11.02.2020 г. е постъпило писмо от община Априлци с приложено предложение от Ст. Нунев - общински ръководител на ПП ГЕРБ, за председател на ОИК - Априлци, да бъде назначена Петя Стефанова Стефанова от предложения резервен състав на мястото на освободената с Решение НОМЕР 1743-МИ от 4 февруари 2020 г. на ЦИК Снежина Димитрова Стоянова.
Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Петя Стефанова Стефанова и копия от 3 бр. пълномощни.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА Петя Стефанова Стефанова, ЕГН . . . като председател на ОИК - Априлци, област Ловеч.
На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

КИ/МБ
/ПП/