ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 14:40:31 13-02-2020
IS1437IR.021
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1755-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
НОМЕР 1755-МИ
София, 13 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област

Постъпило е заявление в ЦИК с вх. НОМЕР МИ-15-115 от 11.02.2020 г. от Снежана Ангелова Сандова за освобождаването й като председател на ОИК - Костенец, Софийска област, по лични причини.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Костенец, Софийска област, Снежана Ангелова Сандова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/ЕЛ


/ИС/