ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:20:01 11-02-2020
MH1716IR.009
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1753-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1753-МИ
София, 11 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч


Общинска избирателна комисия - Луковит, с писмо вх. номер МИ-15-108 от 07.02.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение номер 143-МИ от 04.02.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА са обявени за предсрочно прекратени пълномощията на Васил Христов Тодоров като кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч.
Към уведомлението са приложени следните документи: препис-извлечение от акт за смърт на Васил Христов Тодоров; заверено копие от решение номер 143-МИ от 04.02.2020 г. на ОИК - Луковит; заверено копие от протокол номер 39 от 04.03.2020 г. на ОИК - Луковит.
С писмо с вх. номер МИ-15-1081 от 11.02.2020 г. ОИК - Луковит е уведомила ЦИК, че съгласно справка, изготвена от отдел ГРАО при община Луковит, броят на жителите по постоянен адрес в с. Карлуково е 622, поради което кметство Карлуково отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ
Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия - Луковит, област Ловеч, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


НН/ЛТ
/МХ/