ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:18:02 11-02-2020
MH1714IR.008
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1749-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1749-МИ
София, 11 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол

Общинската избирателна комисия - Тунджа, област Ямбол, с писмо вх. номер МИ-15-109/07.02.2020 г. на основание чл. 466, ал. 1 ИК е уведомила Централната избирателна комисия относно обстоятелството, че с решение номер 263 от 19.11.2019 г. на Административен съд - гр. Ямбол, по адм.д. номер 398/2019 г. по описа на АС - гр. Ямбол, изборът за кмет на кметство в с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол, извършен с решение номер 157-МИ от 04.11.2019 г. на ОИК - Тунджа, е обявен за недействителен. С решение номер 1697 от 03.02.2020 г. на ВАС, Четвърто отделение, по адм.д. номер 13990/2019 г. е оставено в сила решение номер 263 от 19.11.2019 г. на Административен съд - гр. Ямбол, по адм.д. номер 398/2019 г. по описа на АС - гр. Ямбол.
Към уведомлението са приложени: влязло в сила решение номер 263 от 19.11.2019 г. на Административен съд - гр. Ямбол, по адм.д. номер 398/2019 г. по описа на АС - гр. Ямбол, с което изборът за кмет на кметство в с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол, е обявен за недействителен; решение номер 1697 от 03.02.2020 г. на ВАС, Четвърто отделение, по адм.д. номер 13990/2019 г., с което е оставено в сила решение номер 263 от 19.11.2019 г. на Административен съд - гр. Ямбол, по адм.д. номер 398/2019 г. по описа на АС - гр. Ямбол.
След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия - Тунджа, област Ямбол, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол.
На основание чл. 466, ал. 1 във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

ТЦ/ЕЛ
/МХ/