ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:11:01 11-02-2020
MH1608IR.003
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1752-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1752-МИ
София, 11 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: жалба от Стефан Янков Енчев срещу решение номер 149-МИ от 03.02.2020 г. на ОИК - Дряново, област Габрово

В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-981 от 07.02.2020 г. е постъпила жалба от Стефан Янков Енчев срещу решение номер 149-МИ от 03.02.2020 г. на ОИК - Дряново, област Габрово, с което не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите за приемане на решение за обжалване на решение номер 20 от 28.01.2020 г. по адм. д. номер 8/2020 г. по описа на Административен съд - Габрово.
В жалбата се излагат подробни съображения за това, че решението на Административен съд - Габрово, следва да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане поради следните съображения:
Производството пред ОИК - Дряново, е образувано въз основа на постъпило уведомление от общински съветник в община Дряново, в което са изложени твърдения за наличие на основание за предсрочно прекратяване пълномощията на избран общински съветник в община Дряново поради неизпълнение на задълженията му по чл. 34, ал. 6 във връзка с ал. 5 ЗМСМА
С решение номер 148-МИ от 08.01.2020 г. ОИК - Дряново, е разгледала уведомлението и е постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 ИК. Така постановеното решение е обжалвано пред Административен съд - Габрово, образувано е административно дело номер 8/2020 г. и с решение номер 20 от 28.01.2020 г. съдът е отменил решението на ОИК - Дряново, като незаконосъобразно. В срока за обжалване на съдебното решение ОИК - Дряново на заседание, проведено на 03.02.2020 г., е обсъдила възможността да се предприемат действия от упълномощени представители на комисията за изготвяне и депозиране на жалба против решението на Административен съд - Габрово.
При приемане на оспорваното решение номер 149-МИ от 03.02.2020 г. комисията не е постигнала необходимото мнозинство от две трети за приемане на решение за обжалване на решението на Административен съд - Габрово пред Върховния административен съд, т.е. налице е решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 ИК.
Решението на ОИК - Дряново, не е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК, тъй като с него не се създават или засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации по смисъла на параграф 1, т. 2 АПК. Решението има организационен характер, видно от съдържанието му, и има за предмет правото на комисията да прецени дали да обжалва решението на Административен съд - Габрово. Общинската избирателна комисия - Габрово, в условията на оперативна самостоятелност и при наличие на необходимото мнозинство от две трети от присъстващите при изискуемия кворум приема решение за обжалване на решението на Административен съд - Габрово, което решение не подлежи на самостоятелен контрол от Централната избирателна комисия. Оспореното решение не е категорията решения, подлежащи на обжалване по реда на чл. 88 във връзка с чл. 58 ИК.
Поради изложените съображения ЦИК намира, че жалбата срещу обжалваното решение на ОИК - Дряново, се явява недопустима, като подадена срещу акт, който не подлежи на оспорване, и следва да бъде оставена без разглеждане.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Стефан Янков Енчев срещу решение номер 149-МИ от 03.02.2020 г. на ОИК - Дряново, област Габрово.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

МБ/ЛТ
/МХ/