ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 12:25:01 11-02-2020
PP1221IR.007
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1750-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1750-МИ
София, 11 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Сърница, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-10-8 от 06.02.2020 г. е постъпило предложение от Емин Салих Бозов - председател на Общинския съвет на ДПС - Сърница, за секретар на ОИК - Сърница, да бъде назначена Айсел Кемал Османджикова от предложения резервен състав на мястото на освободената с Решение номер 1745-МИ от 6 февруари 2020 г. на ЦИК Нешиде Неджимиева Кисьова.
След извършена служебна проверка ЦИК установи, че Айсел Кемал Османджикова е в списъка с резервните членове по преписката по назначаване на ОИК - Сърница, като в същата са налице декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копия от диплома за завършено висше образование и от удостоверение за правоспособност от Министерството на правосъдието на Айсел Кемал Османджикова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Сърница, област Пазарджик, Айсел Кемал Османджикова, ЕГН . . .
На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


КС/ЛТ
/ПП/