ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:12:01 06-02-2020
GI1508IR.020
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1747-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1747-МИ
София, 6 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: жалба от Я. Р. М. срещу решение номер 114-МИ от 27.01.2020 г. на ОИК - Вълчи дол, област Варна

В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-22-81 от 28.01.2020 г. е постъпила жалба от Я. Р. М. срещу решение номер 114-МИ от 27.01.2020 г. на ОИК - Вълчи дол, област Варна, с което комисията е разгледала сигнал за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на община Вълчи дол Георги Минчев Тронков.
Жалбоподателката твърди, че г-н Георги Минчев Тронков в качеството си на кмет продължава да осъществява търговска дейност чрез фирма ЕТ "Тронис - Георги Тронков", видно от приложената към сигнала разпечатка от интернет сайта на Търговския регистър. Счита, че това е основание комисията да приеме решение за предсрочно прекратяване на пълномощията му. В жалбата се излагат подробни съображения за незаконосъобразността на решението на ОИК - Вълчи дол.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане поради следните съображения:
Производството пред ОИК - Вълчи дол, е образувано по подаден сигнал от госпожа Я. М. ОИК - Вълчи дол, за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на община Вълчи дол, затова че не е спазил изискванията на чл. 41, ал. 1 ЗМСМА в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати да предприеме необходимите действия за прекратяване дейността на фирмата му като ЕТ "Тронис - Георги Тронков" и да уведоми за това писмено председателя на Общинския съвет и ОИК.
Комисията на свое заседание, проведено на 27.01.2020 г. е разгледала сигнала, приела е решение номер 114-МИ, с което е изискала официална справка от Агенция по вписванията, Търговски регистър, за ЕТ "Тронис - Георги Тронков", становище от г-н Георги Тронков относно твърденията в сигнала и информация от Общинския съвет - Вълчи дол, относно наличието на обстоятелства по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА.
Решението на ОИК - Вълчи дол, не е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК, тъй като с него не се създават или засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации по смисъла на параграф 1, т. 2 АПК. Решението има организационен характер, видно от съдържанието му, и има за предмет събиране на писмени доказателства, които да послужат при приемане на решение по същество - налице ли е основание за предсрочно прекратяване пълномощията на г-н Тронков. Следователно оспореното решение не е индивидуален административен акт, поради което същото не подлежи на контрол за законосъобразност. На съдебен контрол ще подлежи последващото решение или отказ на комисията за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета, в случай че са налице предпоставките на чл. 42, ал. 1 ЗМСМА.
Поради изложените съображения ЦИК намира, че жалбата срещу обжалваното решение на ОИК - Вълчи дол, се явява недопустима, като подадена срещу акт, който не подлежи на оспорване, и следва да бъде оставена без разглеждане.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я. Р. М. срещу решение номер 114-МИ от 27.01.2020 г. на ОИК - Вълчи дол, област Варна.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Вълчи дол.
Решението на ОИК - Вълчи дол, подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, чрез ОИК - Вълчи дол, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

МБ/МБ


/ГИ/