ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:26:01 06-02-2020
PP1323IR.031
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1745-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
НОМЕР 1745-МИ
София, 6 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Сърница, област Пазарджик


В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от Нешиде Неджимиева Кисьова - секретар на ОИК - Сърница, с вх. НОМЕР МИ-15-101 от 05.02.2020 г., да бъде освободена от заеманата длъжност.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Сърница, област Пазарджик, Нешиде Неджимиева Кисьова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
КС/ЕЛ

/ПП/