ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:31:31 04-02-2020
MH1628IR.018
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1744-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
НОМЕР 1744-МИ
София, 4 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: жалба от Соня Георгиева - кмет на община Добричка, гр. Добрич, срещу решение НОМЕР 197-МИ/29.012020 г. на ОИК -Добричка

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. НОМЕР МИ-06-95 от 03.02.2020 г. от Соня Георгиева - кмет на община Добричка, гр. Добрич, срещу решение НОМЕР 197-МИ/29.012020 г. на ОИК - Добричка
Решение НОМЕР 197-МИ от 29 януари 2020 г. е постановено във връзка с препратено по компетентност от ЦИК до ОИК - Добричка писмо с вх. НОМЕР МИ-06-71 от 23 януари 2020 г. от кмета на община Добричка - г-жа Соня Георгиева, в което се твърди наличие на несъвместимост за лицето Веселина Ганчева Василева - общински съветник от Добрички общински съвет поради сключен трудов договор между същото лице и кмета на кметство с. Ловчанци, община Добричка и се иска тълкуване на разпоредби от ЗМСМА. Същото решение е постановено и във връзка с друг постъпил сигнал по същия повод в ОИК - Добричка, а именно сигнал с рег. НОМЕР МИ-01-275 от 29 януари 2020 г.
За да се произнесе по подадените сигнали, с които е сезирана, с оспореното решение ОИК - Добричка, в изпълнение на правомощията си по ЗМСМА, е задължила кметът на община Добричка в тридневен срок да представи заверени копия от следните документи:
- длъжностно и поименно щатно разписание на общинска администрация при община Добричка към 08.12.2019 г. и след 09.12.2019 г.
- трудов договор на служителя , назначен на длъжност "АФО" в кметство с. Ловчанци.
- трудов договор на Веселина Ганчева Василева.
Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК - Добричка, е неправилно и незаконосъобразно, тъй като "ОИК - Добричка не разполага със законови правомощия, въз основа на които да задължава кмета на община Добричка да представя документи", както и поради това, че същото решение е издадено без правно основание, тъй като "цитираната разпоредба на чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс е неприложима в конкретния случай". В жалбата допълнително се твърди, че оспореното решение е неправилно, тъй като след препращането от ЦИК до ОИК - Добричка по компетентност на запитването на кмета на община Добричка за евентуално наличие на несъвместимост, същото е било оттеглено от подателя на сигнала с писмо, получено по електронната поща на ЦИК с вх. НОМЕР МИ-06-711 от 3 февруари 2020 г.
Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички относими юридически факти и приложените по преписката документи, приема, че подадената жалба срещу решение НОМЕР 197-МИ от 29 януари 2020 г. е процесуално недопустима, тъй като е насочена срещу решение на ОИК - Добричка, което не е от категорията решения, подлежащи на обжалване по реда на чл. 88, ал. 2 във връзка с чл. 58 от Изборния кодекс.
Оспореното решение е с организационно-технически характер, тъй като е постановено от ОИК - Добричка в изпълнение на правомощията на комисията по чл. 30, ал. 4, ал. 5 и ал. 7 от ЗМСМА. Вярно е, че кметът на община Добричка е депозирал в ЦИК писмо (с вх. НОМЕР МИ-06-711 от 3 февруари 2020 г.), с което е оттеглил отправеното запитване с рег. НОМЕР МИ-15-68 от 28 януари 2020 г., препратено по компетентност до ОИК - Добричка. Това обстоятелство обаче е правно ирелевантно, тъй като, както бе споменато по-горе, ОИК - Добричка е била сезирана и с друг сигнал за наличие на несъвместимост по отношение на лицето Веселина Ганчева Василева, като оспореното решение е постановено и във връзка с този сигнал. Отделно от това, при наличие на данни за несъвместимост ОИК - Добричка е можела и да се самосезира.
За пълнота и правна прецизност следва да се отбележи, че настоящата жалбата е и просрочена. Съгласно чл. 87, ал. 2 от Изборния кодекс общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава и чрез публикуване на интернет страницата си. От интернет страницата на ОИК - Добричка се установява, че решение НОМЕР 197-МИ от 29 януари 2020 г. е публикувано на 29 януари 2020 г. в 18,25 ч. Тридневният срок за обжалване на същото решение изтича на 1 февруари 2020 г., в 18,25 ч. по аргумент от чл. 88, ал. 2 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 57, ал. 4 от Изборния кодекс.
При така установената фактическа обстановка ЦИК счита, че жалбата като недопустима, следва да бъде оставена без разглеждане, а административната преписка - върната на ОИК - Добричка.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Соня Георгиева - кмет на община Добричка, гр. Добрич, срещу решение НОМЕР 197-МИ/29.012020 г. на ОИК - Добричка.
ВРЪЩА преписката на ОИК - Добричка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
КИ/МБ
/МХ/