ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:16:01 04-02-2020
IS1313IR.006
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1743-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1743-МИ
София, 4 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Априлци, област Ловеч

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-94 от 03.02.2020 г. от Снежина Димитрова Стоянова, председател на ОИК - Априлци, област Ловеч, назначена с Решение номер 909-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК, с което информира Централната избирателна комисия, че е назначена на трудов договор в община Априлци на длъжност зам.-кмет от 06.01.2020 г.
Към писмото са приложени: копие от трудовия договор на Снежина Стоянова, както и заявление за освобождаването й от заеманата длъжност като председател на ОИК - Априлци.
При така установената фактическа обстановка безспорно е налице хипотезата на чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 81, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Снежина Димитрова Стоянова, ЕГН. . ., като председател на ОИК - Априлци, област Ловеч, и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаКИ/ЕЛ/ИС/