ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 12:28:01 04-02-2020
IS1225IR.004
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1742-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1742-МИ
София, 4 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Хитрино, област Шумен

В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-49 от 22.01.2020 г. е постъпило заявление от Ганчо Василев Иванов за освобождаването му като председател на ОИК - Хитрино.
С вх. номер МИ-10-5 от 31.01.2020 г. е постъпило предложение от Любомир Димитров Христов - упълномощен представител на ПП "ГЕРБ" на мястото на Ганчо Василев Иванов - председател на ОИК - Хитрино, да бъде назначен Красимир Добрев Куртев.
Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, копие от диплома за завършено висше образование на Красимир Добрев Куртев и пълномощно.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Хитрино, област Шумен, Ганчо Василев Иванов, ЕГН. . ., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Хитрино, област Шумен, Красимир Добрев Куртев, ЕГН . . .
На назначения председател на ОИК - Хитрино, да бъде издадено удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЕВ/ЕЛ


/ИС/