ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:11:31 30-01-2020
IS1608IR.008
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1741-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1741-МИ
София, 30 януари 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна


Общинска избирателна комисия - Провадия, с писмо вх. номер МИ-15-12 от 22.01.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение номер 248 от 06.01.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на Дамян Христов Дамянов като кмет на кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна.
Към уведомлението са приложени следните документи: писмо от ОИК - Провадия, с вх. номер МИ-15-12/22.01.2020 г., с което прилагат решения номер 248-МИ/06.01.2020 г. и номер 249/16.01.2020 г. на ОИК - Провадия, писмо с изх. номер 1 от 06.01.2020 г. - Районен съд - Провадия, справка за съдимост от 06.01.2020 г. от Районен съд - Провадия.
Съгласно публикуваните данни от сайта на ГД "ГРАО" към 15.12.2019 г., таблица "Население", в кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна има регистрирани 1362 жители по постоянен адрес, поради което кметство Бозвелийско отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.
Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия - Бозвелийско, област Варна, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


НН/МБ

/ИС/