ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:11:02 30-01-2020
IS1608IR.007
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1739-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
НОМЕР 1739-МИ
София, 30 януари 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца

Общинска избирателна комисия - Бяла Слатина, с писмо вх. НОМЕР МИ-15-50 от 23.01.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение НОМЕР 137 от 18.01.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на Николай Богданов Нинов като кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца.
Към уведомлението са приложени копия на следните документи: писмо от ОИК - Бяла Слатина с вх. НОМЕР МИ-15-50/23.01.2020 г., с което прилагат решения НОМЕР 137/18.01.2020 г. и НОМЕР 138/18.01.2020 г. на ОИК - Бяла Слатина, протокол от проведено заседание НОМЕР 36/18.01.2020 г. на ОИК - Бяла Слатина, писмо на ОбС Бяла Слатина с вх. НОМЕР 238/16.01.2020 г. до председателя на ОИК - Бяла Слатина, и заявление от Николай Богданов Нинов, с което подава оставката си като кмет на кметство Соколаре.
Съгласно публикуваните данни от сайта на ГД "ГРАО" към 15.12.2019 г., таблица "Население", в кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца има регистрирани 509 жители по постоянен адрес, поради което кметство Соколаре отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.
Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия - Бяла Слатина, област Враца, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ИИ/ЕЛ

/ИС/