ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:33:01 30-01-2020
GI1330IR.018
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1740-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1740-МИ
София, 30 януари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Родопи, област Пловдив

В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-11-4 от 28.01.2020 г. е постъпило предложение от Ради Минчев - областен координатор на коалиция "Демократична България - Обединение" и Кина Кисилярска - пълномощник на ПП "Демократична България - Обединение", за назначаване на Васил Иванов Гюрдиев за член на ОИК - Родопи, на мястото на освободената с Решение номер 1737-МИ от 28 януари 2020 г. на ЦИК Валя Иванова Кръстанова.
Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Васил Иванов Гюрдиев.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Васил Иванов Гюрдиев, ЕГН. . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


КС/ЕЛ


/ГИ/