ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 12:12:31 28-01-2020
RM1209IR.026
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1738-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1738-МИ
София, 28 януари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Самуил, област Разград

В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-63 от 27.01.2020 г. е постъпило заявление от Севим Халилова Рамаданова за освобождаването й като председател на ОИК - Самуил.
С вх. номер МИ-10-1 от 22.01.2020 г. е постъпило предложение от Джевдет Азис - упълномощен представител на ПП "Движение за права и свободи" на мястото на Севим Халилова Рамаданова - председател на ОИК - Самуил, да бъде назначен Сами Ариф Сами.
Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и копие от диплома за завършено висше образование на Сами Ариф Сами и пълномощно.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Самуил, област Разград, Севим Халилова Рамаданова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Самуил, област Разград, Сами Ариф Сами, ЕГН . . .
На назначения председател на ОИК - Самуил, да бъде издадено удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


ИИ/ЕЛ

/РУМ/