ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 11:58:31 28-01-2020
RM1155IR.025
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1737-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1737-МИ
София, 28 януари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Родопи, област Пловдив

В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-61 от 24.01.2020 г. е постъпила оставка от Валя Иванова Кръстанова - член на ОИК - Родопи, за освобождаването й от заеманата длъжност.
С вх. номер МИ-15-62 от 24.01.2020 г. е постъпило заявление от Иванка Петкова Петкова за освобождаването й като член на ОИК - Родопи.
С вх. номер МИ-11-3 от 24.01.2020 г. е постъпило предложение от Иванка Петкова Петкова - упълномощен представител на коалиция "БСП за България" за община "Родопи", област Пловдив, на мястото на Иванка Петкова Петкова за член на ОИК - Родопи, да бъде назначен Георги Василев Гачев.
Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния кодекс и копие от дипломата за завършено висше образование на Георги Василев Гачев.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Валя Иванова Кръстанова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Иванка Петкова Петкова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Георги Василев Гачев, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
КС/ЛТ

/РУМ/