ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 11:55:31 28-01-2020
PP1152IR.004
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1736-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1736-МИ
София, 28 януари 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград

Общинска избирателна комисия - Исперих, с писмо вх. номер МИ-27-321 от 30.12.2019 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение номер 164 от 20.12.2019 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград, Ариф Васви Ахмед.
Към уведомлението са приложени копия на следните документи: трудов договор номер 144/17.12.2019 г. на Ариф Васви Ахмед; заявление от Ариф Васви Ахмед за освобождаване от длъжност кмет на с. Къпиновци; предложение от Бейти Мюмюн Бекир - председател на ОбС - Исперих; протокол номер 39 от 20.12.2019 г. на ОИК - Исперих; решение номер 164 от 20.12.2019 г. на ОИК - Исперих.
Съгласно писмо от ГД "ГРАО" с вх. номер ЧМИ-04-03-2/23.01.2020 г. към 20.12.2019 г. в кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград, има регистрирани 445 жители по постоянен адрес, поради което кметство Къпиновци отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.
Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия - Исперих, област Разград, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ

/ПП/