ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 12:04:31 23-01-2020
MH1201IR.007
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1735-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1735-МИ
София, 23 януари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Добричка, област Добрич

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. номер МИ-10-2 от 22.01.2020 г. от Дияна Йорданова Тодорова за освобождаването й като заместник-председател на ОИК - Добричка, област Добрич.
Към заявлението са приложени: предложение от Полина Цветославова Цанкова - Христова - упълномощен представител на ПП "ВОЛЯ" на мястото на Дияна Йорданова Тодорова за заместник-председател на ОИК - Добричка, да бъде назначена Татяна Георгиева Радоева; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и копие от дипломата за завършено висше образование на Татяна Георгиева Радоева, и пълномощно.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Добричка, област Добрич, Дияна Йорданова Тодорова, ЕГН . . . , и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Добричка, област Добрич, Татяна Георгиева Радоева, ЕГН . . ..
На назначения заместник-председател на ОИК - Добричка, да бъде издадено удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/ЕЛ
/МХ/