ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:16:31 21-01-2020
MH1313IR.022
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1734-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1734-МИ
София, 21 януари 2020 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Икономедия" АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт номер 40-МИ от 18 декември 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева - председател на Централната избирателна комисия, против "Икономедия" АД, ЕИК 131326269, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, Столична община, район "Средец", ул. "Иван Вазов" номер 20, представлявано от Галя Валентинова Прокопиева, ЕГН . . . и Валентина Николова Цонова, ЕГН . . . на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:
АУАН номер 40-МИ от 18 декември 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение номер 1647-МИ от 3 ноември 2019 г. на ЦИК, против "Икономедия" АД, ЕИК 131326269, представлявано от Галя Валентинова Прокопиева и Валентина Николова Цонова, за това, че в 11:27 ч. на 3 ноември 2019 г. на официалните Vibеr и Youtube профили на в. Дневник са дадени линкове, на които са публикувани предварителни резултати от гласуването за кандидатите за кмет на София: Йорданка Фандъкова - 54,5%, Мая Манолова - 42,4%; за кмет на Пловдив: Здравко Димитров - 56,9%, Славчо Атанасов - 38,4%; за кмет на Плевен: Георг Спартански - 52,3%, Мирослав Петров - 44,5%1 което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.
Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 ИК от страна на "Икономедия" АД, представлявано от Галя Валентинова Прокопиева и Валентина Николова Цонова, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.
АУАН номер 40-МИ от 18 декември 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В срока по чл. 44, ал. 1 ЗАНН в ЦИК е постъпило писмено възражение по АУАН номер 40-МИ от 18 декември 2019 г. от "Икономедия" АД, представлявано от Галя Валентинова Прокопиева и Валентина Николова Цонова. С възражението са оспорени направените в АУАН номер 40-МИ от 18 декември 2019 г. констатации. Изложените във възражението доводи са неоснователни и не оборват констатираното в акта.
Установеното в АУАН номер 40-МИ от 18 декември 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение номер 1647-МИ от 3 ноември 2019 г. на ЦИК, АУАН номер 40-МИ от 18 декември 2019 г., препис-извлечение от протокол номер 159 от 03.11.2019 г. на ЦИК и подаден в ЦИК сигнал с вх. номер С-84-1 от 3 ноември 2019 г.
В съставения АУАН номер 40-МИ от 18 декември 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване и нарушителя.
За установеното в АУАН номер 40-МИ от 18 декември 2019 г. нарушение към 3 ноември 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 475, ал. 1 ИК, в който законов текст е предвидено, че за нарушение по чл. 205 ИК на нарушителят се налага глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
След като ЦИК провери АУАН номер 40-МИ от 18 декември 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от "Икономедия" АД, ЕИК 131326269, представлявано от Галя Валентинова Прокопиева и Валентина Николова Цонова, нарушение по чл. 205, ал. 5 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства - нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че следва да се наложи минималният размер на имуществената санкция от 2000 (две хиляди) лв., предвидена в Изборния кодекс. Също така намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за "маловажен", доколкото същият не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност на деянието и дееца в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.
Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЛАГА на "Икономедия" АД, ЕИК 131326269, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, Столична община, район "Средец", ул. "Иван Вазов" номер 20, представлявано от Галя Валентинова Прокопиева и Валентина Николова Цонова, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.
Доброволното плащане на наложената имуществена санкция може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.
Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
МБ/ЛТ
/МХ/