ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 12:23:31 16-01-2020
IS1220IR.014
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1732-НС

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1732-НС
София, 16 януари 2020 г.

ОТНОСНО: обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район - Шуменски

С писмо вх. номер НС-02-1 от 15.01.2020 г. в ЦИК е получен заверен препис на решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България, прието на 15 януари 2020 г., с което на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България народният представител Емил Димитров Симеонов от Тридесети изборен район - Шуменски, издигнат от коалиция "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО", е избран за министър на околната среда и водите.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър, като се замества по съответния ред.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА за народен представител от Тридесети изборен район - Шуменски, Деан Стоянов Станчев, ЕГН . . . под номер 4 от листата на коалиция "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО", за времето, през което Емил Димитров Симеонов изпълнява функциите на министър на околната среда и водите.
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ТЙ/ЛТ

/ИС/