ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:32:01 14-01-2020
PP1629IR.018
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1729-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1729-МИ
София, 14 януари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Златарица, област Велико Търново

В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-11-2 от 10.01.2020 г. е постъпило предложение от Петко Михайлов Тюфекчиев - упълномощен представител на коалиция "БСП за България", за назначаване на Диана Христова Христова за член на ОИК - Златарица, на мястото на освободения с Решение номер 1721-МИ от 7 януари 2020 г. на ЦИК Петьо Иванов Русев.
Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния кодекс и копие от дипломата за завършено висше образование на Диана Христова Христова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Златарица, област Велико Търново, Диана Христова Христова, ЕГН . . ..
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

СС/ЛТ/ПП/