ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:00:02 09-01-2020
PP1857IR.010
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1728-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1728-МИ
София, 9 януари 2020 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт номер 17-МИ от 29 октомври 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева - председател на Централната избирателна комисия, против "ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ" ЕООД, с ЕИК 204080210, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, Столична община, район "Оборище", ул. "Чумерна" номер 14, ет. 1, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, ЕГН . . ., на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:
Акт номер 17-МИ от 29 октомври 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение номер 1584-МИ от 28 октомври 2019 г. на ЦИК против "ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ" ЕООД, ЕИК 204080210, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, ЕГН . . ., за това, че в гр. София, на 27 октомври 2019 г., към 18:40 часа на интернет страница Blitz.bg е публикувана информация за наличие на резултати от социологически проучвания в изборния ден под заглавие "Към 17.30 ч. в Пловдив мерцедесът на Борисов се забави в състезанието, но все още води убедително с 31%. Популярната състезателка от Града под тепетата продължава да покачва скоростта си и момента има 21% за сметка на Кадилака на Каракачанов, който падна до 14%. Шкодата на Нинова все още е четвърта и пази своите 7%", което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.
Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 ИК от страна на "ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ" ЕООД, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.
АУАН номер 17-МИ от 29 октомври 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В срока по чл. 44, ал. 1 ЗАНН, в ЦИК е постъпило писмено възражение по АУАН номер 17-МИ от 29 октомври 2019 г. от "ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ" ЕООД, представлявана от управителя Ивайло Иванов Крачунов, чрез адвокат Ваня Иванова, вписана в САК, със съдебен адрес: гр. София, п.к. 1142, ул. "Любен Каравелов" номер 26, ет. 2, ап. 6. С възражението са оспорени направените в АУАН номер 17-МИ от 29 октомври 2019 г. констатации. Изложените във възражението доводи са неоснователни и не оборват констатираното в акта.
Установеното в АУАН номер 17-МИ от 29 октомври 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение номер 1584-МИ от 27 октомври 2019 г. на ЦИК, АУАН номер 17-МИ от 29 октомври 2019 г., препис-извлечение от протокол номер 152 от 27.10.2019 г. на ЦИК и подаден в ЦИК сигнал с вх. номер С-234-2 от 27 октомври 2019 г., копие от интернет страницата на "ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ" от 27 октомври 2019 г., на която са публикувани предварителни резултати от гласуването за кандидатите за кмет.
В съставения АУАН номер 17-МИ от 29 октомври 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване и нарушителя.
За установеното в АУАН номер 17-МИ от 29 октомври 2019 г. нарушение към 27 октомври 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 475, ал. 1 ИК, в който законов текст е предвидено, че за нарушение по чл. 205 ИК, на нарушителят се налага глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
След като ЦИК провери АУАН номер 17-МИ от 29 октомври 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от "ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ" ЕООД, с ЕИК 204080210, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, нарушение по чл. 205, ал. 5 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства - нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за "маловажен", доколкото същият не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност, на деянието и дееца, в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид. Поради това следва да се наложи минималният размер на имуществената санкция от 2000 (две хиляди) лева, предвидени в закона.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЛАГА на "ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ" ЕООД, с ЕИК 204080210, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, Столична община, район "Оборище", ул. "Чумерна" номер 14, ет. 1 представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, ЕГН . . ., имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.
Доброволното плащане на наложената имуществена санкция може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.
Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
МБ/ЛТ

/ПП/