ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:56:01 09-01-2020
PP1853IR.009
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1727-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1727-МИ
София, 9 януари 2020 г.

ОТНОСНО: прекратяване на административнонаказателните производства по АУАН номер 23-МИ от 30.10.2019 г. и по АУАН номер 24-МИ от 30.10.2019 г. против "БТВ Медиа Груп" ЕАД

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателните преписки, образувани с решения номер 1594-МИ и номер 1595-МИ от 29.10.2019 г. на ЦИК, с които е упълномощен председателят на ЦИК да състави актове за установяване на административно нарушение (АУАН) на представителите на "БТВ Медиа груп" ЕАД Господин Борисов Йовчев, Тонислав Радославов Попов и Флориан Скала, установи следното:
Актът за установяване на административно нарушение номер 23-МИ от 30.10.2019 г. е съставен против "БТВ Медиа груп" ЕАД за това, че на 27 октомври 2019 г., в интервала 16:22:49 - 16:26:21 часа, в излъчено предаване по БТВ, част от обзорното предаване на телевизията за провеждането на местните избори с наименование "Местните 2019. Отново ти местиш", е извършена предизборна агитация в изборния ден, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК.
Актът за установяване на административно нарушение номер 24-МИ от 30.10.2019 г. е съставен против "БТВ Медиа груп" ЕАД за това, че на 27 октомври 2019 г., в интервала 17:27:31 - 17:32:32 часа, в излъчено предаване по БТВ, част от обзорното предаване на телевизията за провеждането на местните избори с наименование "Местните 2019. Отново ти местиш", в репортаж, озаглавен "Чумата в предизборна употреба" с подзаглавие "Разследване на bТV по сигнали за изплащане на обезщетения на хора с прасета-фантоми" е извършена предизборна агитация в изборния ден, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК.
В изпълнение на решения номер 1594-МИ и номер 1595-МИ от 29 октомври 2019 г. на ЦИК актове за установяване на административно нарушение следва да се съставят на представителите на "БТВ Медиа груп" ЕАД Господин Борисов Йовчев, Тонислав Радославов Попов и Флориан Скала, а не на дружеството. В издадените АУАН неправилно като нарушител е посочено юридическото лице, поради което административнонаказателните производства по отношение на "БТВ Медиа груп" ЕАД трябва да бъдат прекратени.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 54 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство по АУАН номер 23-МИ от 30.10.2019 г. против "БТВ Медиа груп" ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1483, Столична община, район "Триадица", Административна сграда на НДК, пл. "България" номер 1, представлявано от Господин Борисов Йовчев, ЕГН . . ., Тонислав Радославов Попов, ЕГН . . ., и Флориан Скала, ЛНЧ . . ., за нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК.
ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство по АУАН номер 24-МИ от 30.10.2019 г. против "БТВ Медиа груп" ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1483, Столична община, район "Триадица", Административна сграда на НДК, пл. "България" номер 1, представлявано от Господин Борисов Йовчев, ЕГН . . ., Тонислав Радославов Попов, ЕГН . . ., и Флориан Скала, ЛНЧ . . ., за нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


МБ/МР

/ПП/