ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:42:31 09-01-2020
PP1839IR.006
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1725-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1725-ЕП
София, 9 януари 2020 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "ДИР.БГ" АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт номер 42-ЕП от 27 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева - председател на Централната избирателна комисия, против "ДИР.БГ" АД, ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район "Лозенец", ул. "Данаил Дечев" номер 7, представлявано от Веска Георгиева Василева, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:
АУАН номер 42-ЕП от 27 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение номер 432-ЕП от 26 май 2019 г. на ЦИК, против "Дир.бг" АД, ЕИК 130243596, представлявано от Веска Георгиева Василева за това, че на 26 май 2019 г. на интернет страницата "Dir.bg" в статия, озаглавена "Как ще премине неделният ви отдих?", са публикувани резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Предварителните резултати са публикувани под формата на предпочитания за почивка в "Арена Армеец" - 32,3 %, "На Бузлуджа" - 26,9 %, "На Демир баба теке" - 16,6 %, "В македонско" - 3,7 % и други, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.
Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 ИК от страна на "ДИР.БГ" АД, представлявано от управителя Веска Георгиева Василева, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.
АУАН номер 42-ЕП от 27 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В срока по чл. 44, ал. 1 ЗАНН в ЦИК е постъпило писмено възражение по АУАН номер 42-ЕП от 27 май 2019 г. от "ДИР.БГ" АД, представлявано от управителя Веска Георгиева Василева. С възражението са оспорени направените в АУАН номер 42-ЕП от 27 май 2019 г. констатации. Изложените във възражението доводи са неоснователни и не оборват констатираното в акта.
Установеното в АУАН номер 42-ЕП от 27 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение номер 432-ЕП от 26 май 2019 г. на ЦИК, АУАН номер 42-ЕП от 27 май 2019 г., препис-извлечение от протокол номер 52 от 26.05.2019 г. на ЦИК и подаден в ЦИК сигнал с вх. номер С-37-2 от 26 май 2019 г., копие от интернет страницата на "ДИР.БГ" АД от 26 май 2019 г., 11:11 часа, на която са публикувани предварителни резултати от гласуването за кандидатите за кмет.
В съставения АУАН номер 42-ЕП от 27 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване и нарушителя.
За установеното в АУАН номер 42-ЕП от 27 май 2019 г. нарушение към 26 май 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 475, ал. 1 ИК, в който законов текст е предвидено, че за нарушение по чл. 205 ИК на нарушителят се налага глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
След като ЦИК провери АУАН номер 42-ЕП от 27 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от "ДИР.БГ" АД, ЕИК 130243596, представлявано от Веска Георгиева Василева, нарушение по чл. 205, ал. 5 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства - нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че следва да се наложи минималният размер на имуществената санкция от 2000 (две хиляди) лв., предвидена в Изборния кодекс. Също така намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за "маловажен", доколкото същият не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност на деянието и дееца в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.
Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЛАГА на "ДИР.БГ" АД, ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район "Лозенец", ул. "Данаил Дечев" номер 7, представлявано от Веска Георгиева Василева, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.
Доброволното плащане на наложената имуществена санкция може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.
Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
МБ/ЕЛ


/ПП/