ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:14:01 07-01-2020
GI1611IR.014
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1723-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1723-МИ
София, 7 януари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Джебел, област Кърджали

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. номер МИ-15-1 от 02.01.2020 г. от Ергин Шевкет Юсеин за освобождаването му като секретар на ОИК - Джебел, област Кърджали.
Към заявлението са приложени: предложение от Хюсеин Хюсеин Мустафа - упълномощен представител на ПП "Движение за права и свободи - ДПС" на мястото на Ергин Шевкет Юсеин за секретар на ОИК - Джебел, да бъде назначен Рамадан Лютви Мехмед; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от удостоверение номер 16-59 от 13.11.2008 г. за завършено висше образование на Рамадан Лютви Мехмед и 2 бр. пълномощни.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Джебел, област Кърджали, Ергин Шевкет Юсеин, ЕГН . . . и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Джебел, област Кърджали, Рамадан Лютви Мехмед, ЕГН . . .
На назначения секретар на ОИК - Джебел, да бъде издадено удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

ЕЧ/МБ

/ГИ/