ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 11:37:02 07-01-2020
MH1134IR.015
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1722-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1722-МИ
София, 7 януари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Родопи, област Пловдив

В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-10-296 от 27.12.2019 г. е постъпило предложение от Георги Рангелов Мараджиев - областен координатор на ПП ГЕРБ - област Пловдив, за назначаване на Надежда Дамянова Младенова за председател на ОИК - Родопи, на мястото на освободената с Решение номер 1678-МИ от 13 ноември 2019 г. на ЦИК Таня Атанасова Бочукова.
Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Надежда Дамянова Младенова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Родопи, област Пловдив, Надежда Дамянова Младенова, ЕГН . . . .
На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


КС/ЛТ
/МХ/