ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 11:36:01 07-01-2020
MH1133IR.014
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1721-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1721-МИ
София, 7 януари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Златарица, област Велико Търново


В Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Петьо Иванов Русев - член на ОИК - Златарица, с вх. номер МИ-15-1605 от 20.12.2019 г., да бъде освободен от заеманата длъжност.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Златарица, област Велико Търново, Петьо Иванов Русев, ЕГН . . ., и анулира издаденото му удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СС/ЕЛ

/МХ/