ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:26:02 23-12-2019
MH1523IR.024
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1719-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1719-МИ
София, 23 декември 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Борислав Валентинов Зюмбюлев в качеството му на главен редактор на 24 часа.bg за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт номер 37-МИ от 4 ноември 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева - председател на Централната избирателна комисия, против Борислав Валентинов Зюмбюлев, ЕГН . . ., главен редактор на електронното издание на 24 часа.bg, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1124, район "Средец", бул. "Цариградско шосе" номер 37, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:
Акт номер 37-МИ от 4 ноември 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение номер 1644-МИ от 3 ноември 2019 г. на ЦИК против Борислав Валентинов Зюмбюлев, ЕГН ..., главен редактор на електронното издание на 24 часа.bg, затова че на интернет страницата 24 часа.bg на 3 ноември 2019 г. към 16:00 ч. са публикувани предварителни резултати от гласуването за кандидатите за кмет на Столична община, както следва: "Фандъкова води с 10 на сто", "При 26,3% избирателна активност в София към 16 ч. Йорданка Фандъкова води с 52,4 %, Мая Манолова остава назад с 42,4 % - разликата е точно 10 на сто", което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.
Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 ИК от страна на Борислав Валентинов Зюмбюлев, главен редактор на електронното издание на 24 часа.bg, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.
АУАН номер 37-МИ от 4 ноември 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В срока по чл. 44, ал. 1 ЗАНН, в ЦИК е постъпило писмено възражение по АУАН номер 38-МИ от 4 ноември 2019 г. от "168 часа" ЕООД, представлявано от управителите Борислав Валентинов Зюмбюлев и Венелина Атанасова Гочева, чрез адвокат Д. М. Д. - Адвокатско съдружие "Димитров и съдружници". С възражението са оспорени направените в АУАН номер 37-МИ от 4 ноември 2019 г. констатации. Изложените във възражението доводи са неоснователни и не оборват констатираното в акта.
Установеното в АУАН номер 37-МИ от 4 ноември 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение номер 1644-МИ от 3 ноември 2019 г. на ЦИК, АУАН номер 37-МИ от 4 ноември 2019 г., препис-извлечение от протокол номер 159 от 03.11.2019 г. на ЦИК, жалба с вх. номер С-110-5 от 3 ноември 2019 г., копие от интернет страницата на 24 часа.bg от 4 ноември 2019 г., 16:00 часа, на която са публикувани предварителни резултати от гласуването за кандидатите за кмет.
В съставения АУАН номер 37-МИ от 4 ноември 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване и нарушителя.
За установеното в АУАН номер 37-МИ от 4 ноември 2019 г. нарушение към 3 ноември 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 475, ал. 1 ИК, в който е предвидено, че за нарушение по чл. 205 ИК на нарушителят се налага глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
След като ЦИК провери АУАН номер 37-МИ от 4 ноември 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от Борислав Валентинов Зюмбюлев, ЕГН ..., главен редактор на електронното издание на 24 часа.bg, нарушение по чл. 205, ал. 5 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства - нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за "маловажен", доколкото същият не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност, на деянието и дееца, в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид. Поради това следва да се наложи минималният размер на глоба от 2000 (две хиляди) лева, предвиден в закона.
Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЛАГА на Борислав Валентинов Зюмбюлев, ЕГН . . ., главен редактор на електронното издание на 24 часа.bg, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1124, район "Средец", бул. "Цариградско шосе" номер 37, глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.
Доброволното плащане на наложената имуществена санкция може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.
Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
МБ/ЛТ
/МХ/