ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 12:35:31 09-12-2019
MH1233IR.001
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1704-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1704-МИ
София, 9 декември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Мизия, област Враца

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. номер МИ-15-1616 от 06.12.2019 г. от Теодоси Берчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, с искане за промяна в състава на ОИК - Мизия.
Приложена е молба от Цветанка Георгиева Влъчкова за освобождаването й като председател на ОИК - Мизия, поради несъвместимост (назначаване за заместник-кмет на община Мизия). Приложени са и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Галя Георгиева Петрова като предложение за нов председател на ОИК - Мизия.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Мизия, област Враца, Цветанка Георгиева Влъчкова, ЕГН . . ., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Мизия, област Враца, Галя Георгиева Петрова, ЕГН . . ..
На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаЦГ/АЯ
/МХ/