ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:31:02 03-12-2019
PP1626IR.017
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР - 1700-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1700-МИ
София, 3 декември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Кубрат, област Разград

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. номер МИ-10-288 от 25.11.2019 г. е постъпило предложение от Красимир Янков Великов - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК - Кубрат. Предлага се на мястото на Румяна Петрова Костадинова - председател на ОИК - Кубрат, да бъде назначена Снежана Николаева Москова - досегашен член на ОИК, а на мястото на Снежана Николаева Москова като член да бъде назначена Радка Николаева Великова.
Към предложението са приложени: молба от Румяна Петрова Костадинова за освобождаването й като председател на ОИК - Кубрат, по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Радка Николаева Великова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Кубрат, област Разград, Румяна Петрова Костадинова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Кубрат, област Разград, Снежана Николаева Москова, ЕГН . . . досегашен член на ОИК.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кубрат, област Разград, Радка Николаева Великова, ЕГН . . . .
На назначените председател и член на ОИК - Кубрат, да бъдат издадени удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

АА/МБ

/ПП/