ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:04:31 03-12-2019
PP1600IR.015
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1697-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1697-МИ
София, 3 декември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Садово, област Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. номер МИ-15-1572 от 29.11.2019 г. от ОИК - Садово, с приложено заявление от Гергана Василева Гетова-Златкова за освобождаването й като председател на ОИК - Садово, по лични причини.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6, чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Садово, област Пловдив, Гергана Василева Гетова-Златкова, ЕГН . . . . и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


СД/МБ

/ПП/