ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:03:31 03-12-2019
PP1559IR.014
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1696-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1696-МИ
София, 3 декември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Каварна, област Добрич

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. номер МИ-15-1573 от 02.12.2019 г. от Айтен Аптулова - член на Общинския съвет на ПП "Движение за права и свободи" - Каварна, за промяна в състава на ОИК - Каварна. Предлага се на мястото на Ганка Георгиева Василева - секретар на ОИК - Каварна, да бъде назначен Исмаил Ошнудов Исмаилов.
Към предложението са приложени: молба от Ганка Георгиева Василева за освобождаването й като секретар на ОИК - Каварна, по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Исмаил Ошнудов Исмаилов и 2 бр. пълномощни.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Каварна, област Добрич, Ганка Георгиева Василева, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Каварна, област Добрич, Исмаил Ошнудов Исмаилов, ЕГН . . . .
На назначения секретар на ОИК - Каварна, да бъде издадено удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

СД/ЛТ

/ПП/