ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:04:01 03-12-2019
IS1600IR.002
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1702-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1702-МИ
София, 3 декември 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 1688-МИ
от 21 ноември 2019 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с вх. номер МИ-15-15081 от 29.11.2019 г. от ОИК - Искър, област Плевен, за допусната техническа грешка в Решение номер 1688-МИ от 21 ноември 2019 г. в името на зам.-председател на ОИК.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение номер 1688-МИ от 21 ноември 2019 г. на ЦИК, като името на зам.-председателя на ОИК - Искър, "Благородна Нешкова Цолеевска" да се чете "Благородна Петкова Цолеевска".
Анулира издаденото удостоверение и издава ново удостоверение с вярното име.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаМД/МБ/ИС/