ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:02:01 03-12-2019
MM1557IR.017
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1701-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1701-МИ
София, 3 декември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Берковица, област Монтана

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. номер МИ-15-1571 от 25.11.2019 г. от Биляна Милотинова Стаменова за освобождаването й като член на ОИК - Берковица, поради встъпването й в длъжност като секретар на община Берковица.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Берковица, област Монтана, Биляна Милотинова Стаменова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаИИ/ЛТ

/ММ/