ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:05:01 28-11-2019
PP1500IR.014
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1695-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1695-МИ
София, 28 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от О. Ш. срещу решение номер 1120-МИ от 31.10.2019 г. на ОИК - Столична община

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер МИ-10-2641 от 11.11.2019 г. от О. Ш. срещу решение номер 1120-МИ от 31.10.2019 г. на ОИК - Столична община, която е препратена по компетентност на Административен съд - София-град.
С Определение номер 8933 от 18.11.2019 г. Административен съд - София-град, Второ отделение, 48 състав, по адм.д. номер 12906/2019 прекратява производството по делото и връща по подведомственост на Централната избирателна комисия жалбата на О.Ш. Съдът намира, че жалбата на О.Ш. е неподведомствена предвид изричната разпоредба на чл. 88, ал. 3 ИК, съгласно която всички решения на ОИК, включително и такива, приети на посоченото правно основание, подлежат на задължителен административен контрол пред Централната избирателна комисия.
Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество - неоснователна.
Видно от административната преписка обжалваното решение ОИК - Столична община, е правилно. Общинската избирателна комисия - Столична община, е извършила преглед на приетия протокол с резултатите от гласуването в СИК номер 254623019 и не е установила нередности и несъответствия във вписаните в протокола данни. Протоколът на СИК представлява официален свидетелстващ документ, съставен от длъжностни лица в кръга на службата им и следва да се приеме, че отразеното в протокола отговаря на установеното и извършеното от членовете на СИК. ОИК - Столична община, правилно е оставила без уважение жалбата на О.Ш.
Предвид гореизложеното, ЦИК намира, че решение номер 1120-МИ от 31.10.2019 г. на ОИК - Столична община, е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на О. Ш. срещу решение номер 1120-МИ от 31.10.2019 г. на ОИК - Столична община.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ТЦ/ЛТ

/ПП/