ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 14:58:02 28-11-2019
PP1453IR.013
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР - 1693-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1693-МИ
София, 28 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Ябланица, област Ловеч

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. номер МИ-15-1546 от 27.11.2019 г. от ОИК - Ябланица, с приложено заявление от Румяна Андреева Маринова-Асенова за освобождаването й като председател на ОИК - Ябланица, поради несъвместимост.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6, чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Ябланица, област Ловеч, Румяна Андреева Маринова-Асенова, ЕГН . . ., и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


ЕВ/ЛТ

/ПП/