ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 14:40:01 28-11-2019
MH1436IR.010
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1694-НС

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1694-НС
София, 28 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: обявяване на Росен Малинов Малинов за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район - София

С вх. номер НС-02-25 от 27.11.2019 г. в Централната избирателна комисия е получено писмо от Народното събрание, с което се уведомява, че на 27 ноември 2019 г. е починал народният представител Стефан Ламбов Данаилов, избран от листата на коалиция "БСП за България" в Двадесет и четвърти изборен район - София, на изборите за народни представители в 44-то Народно събрание. Във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България е обективирана молба Централната избирателна комисия да обяви за народен представител следващия кандидат от листата на коалиция "БСП за България" в Двадесет и четвърти изборен район - София.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6, чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА Росен Малинов Малинов с ЕГН . . ., за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на коалиция "БСП за България" в Двадесет и четвърти изборен район - София.
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/ЛТ
/МХ/