ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:24:01 26-11-2019
PP1520IR.010
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1691-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1691-МИ
София, 26 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Стамболийски, област Пловдив

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-1512 от 18.11.2019 г. с предложение от Стоян Димитров Богданов - преупълномощен от Георги Мараджиев, областен координатор на ПП ГЕРБ - Пловдив-област, с предложение за замяна на Теодора Ивайлова Вълканова - член на ОИК - Стамболийски, област Пловдив с Величка Андонова Ангьозова. Теодора Вълканова е назначена за заместник-кмет на община Стамболийски на 11 ноември 2019 г. Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование.
Налице са основанията по чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 3, ИК за освобождаване на Теодора Ивайлова Вълканова като член на ОИК - Стамболийски и съответно за назначаване на Величка Андонова Ангьозова за член на ОИК - Стамболийски.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Стамболийски, област Пловдив, Теодора Ивайлова Вълканова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Стамболийски, област Пловдив Величка Андонова Ангьозова, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


ДД/МБ
/ПП/