ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:26:31 26-11-2019
PP1322IR.003
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1690-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1690-МИ
София, 26 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини (резерв) и формуляри на изборни книжа от изборите на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Бюлетините, останали на съхранение (резерв) в областните или общинските администрации, и формулярите на изборни книжа от изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., които не са предадени на СИК, се унищожават при условия и по ред, определени със заповед на областния управител, съответно кмета на общината.
2. В случаите, когато срещу решение на общинската избирателна комисия за обявяване на изборен резултат е образувано административно дело, бюлетините и формулярите на изборни книжа по т. 1 се унищожават след влизане в сила на решението на съда. В тези случаи бюлетините и формулярите се съхраняват при условия и по ред, определени със заповед на областния управител, съответно на кмета на общината.
3. За унищожаването на бюлетините и формулярите по т. 1 се съставя протокол, който се съхранява в съответната администрация.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


СС/ЕЛ

/ПП/