ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 11:35:31 26-11-2019
IS1132IR.010
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1692-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1692-МИ
София, 26 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област

Постъпило е предложение по електронната поща на ЦИК с вх. номер МИ-10-286 от 21.11.2019 г. от Йордан Кирилов Ангелов - общински ръководител на ПП "ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област. Предлага се на мястото на Александра Иванова Герева - председател на ОИК - Костенец, да бъде назначена Снежана Ангелова Сандова.
Към предложението са приложени: молба от Александра Иванова Герева за освобождаването й като председател на ОИК - Костенец; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Снежана Ангелова Сандова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Костенец, Софийска област, Александра Иванова Герева, ЕГН . . ., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Костенец, Софийска област, Снежана Ангелова Сандова, ЕГН . . ..
На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЕЧ/ЛТ

/ИС/