ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:38:31 21-11-2019
PP1334IR.016
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1687-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1687-МИ
София, 21 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Оряхово, област Враца

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. номер МИ-10-284 от 20.11.2019 г. е постъпило предложение от Ралица Йорданова Проданова - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК - Оряхово. Предлага се на мястото на Мария Николаева Цветанова да бъде назначен Мартин Дамянов Войков. Към предложението е приложена молба от Мария Николаева Цветанова - зам.-председател на ОИК - Оряхово за освобождаването й по лични причини, както и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Мартин Дамянов Войков.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Оряхово, област Враца, Мария Николаева Цветанова, ЕГН . . ., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА като зам.-председател на ОИК - Оряхово, област Враца, Мартин Дамянов Войков, ЕГН . . ..
На назначения зам.-председател на ОИК - Оряхово, да бъде издадено удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЦГ/МБ

/ПП/