ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:04:31 21-11-2019
RM1300IR.013
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1688-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1688-МИ
София, 21 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Искър, област Плевен

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-1508 от 18.11.2019 г. от Владимир Нешовски - упълномощен представител на ПП "АТАКА" - Искър, за промяна в състава на ОИК - Искър, област Плевен. Предлага се на мястото на Маргарита Цветкова Кунчева - зам.-председател на ОИК - Искър, да бъде назначена Благородна Нешкова Цолеевска.
Към предложението са приложени: заявление от Маргарита Цветкова Кунчева за освобождаването й като зам.-председател на ОИК - Искър; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Благородна Нешкова Цолеевска и пълномощно.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Искър, област Плевен, Маргарита Цветкова Кунчева, ЕГН . . ., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Искър, област Плевен, Благородна Нешкова Цолеевска, ЕГН . . .
На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
МД/ЕЛ

/РУМ/