ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 12:56:31 19-11-2019
MH1253IR.023
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1684-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1684-МИ
София, 19 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Борован, област Враца

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпило писмо от община Борован с вх. номер МИ-06-724 от 14.11.2019 г. Към писмото е приложено предложение от Петър Станев Петров - упълномощен представител на коалиция "БСП за България", за промяна в състава на ОИК - Борован. Предлага се на мястото на Ивка Антонова Гердова - секретар на ОИК - Борован, да бъде назначена Ани Мариянова Искренова.
Към предложението са приложени: молба от Ивка Антонова Гердова за освобождаването й като секретар на ОИК - Борован, по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Ани Мариянова Искренова и 1 бр. пълномощно.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Борован, област Враца, Ивка Антонова Гердова, ЕГН . . ., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Борован, област Враца, Ани Мариянова Искренова, ЕГН . . ..
На назначения секретар на ОИК - Борован, да бъде издадено удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ТЙ/ЛТ
/МХ/