ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:14:01 14-11-2019
MM1310IR.004
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1681-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1681-МИ
София, 14 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Венцислав Ангелов срещу решение номер 174-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК - Русе

В Централната избирателна комисия, заедно с административна преписка, е постъпила жалба с вх. номер МИ-15-1145 от 29.10.2019 г. от Венцислав Ангелов - пълномощник на ПП "Българско национално обединение", срещу решение номер 174-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК - Русе.
С решение номер 174-МИ от 22.10.2019 г. ОИК - Русе, се е произнесла по сигнал с вх. номер 231/21.10.2019 г. на ОИК - Русе, от Е. М., за твърдяно извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, чрез поставяне на нерегламентирани места на агитационни материали от ПП "Българско национално обединение" за Венцислав Ангелов - кандидат за кмет и общински съветник от ПП "БНО".
С посоченото по-горе решение ОИК - Русе, установява извършване на нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК и уважава сигнала като основателен.
В подадената до ЦИК жалба се иска решение номер 174-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК - Русе, да бъде отменено като незаконосъобразно и необосновано.
Жалбата е недопустима.
С решение номер 174-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК - Русе е установено нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК чрез поставяне на нерегламентирани места на агитационни материали от ПП "Българско национално обединение" за Венцислав Ангелов - кандидат за кмет и общински съветник от ПП "БНО". С това решение по същество се поставя начало на административнонаказателно производство, като разпоредбата на чл. 498 ИК в случая изрично препраща към прилагането на ЗАНН, според който закон актовете за установяване на административно нарушение не подлежат на самостоятелно обжалване. На обжалване подлежат само издадените наказателни постановления, а издадено наказателно постановление към настоящия момент не е налице.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисияР Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Венцислав Ангелов - пълномощник на ПП "Българско национално обединение", срещу решение номер 174-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК - Русе.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Русе.
Решението на ОИК - Русе, подлежи на обжалване пред Административен съд - Русе, чрез ОИК - Русе, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаЕЧ/ЛТ

/ММ/